Board logo

標題: 唔怪知得要改名 [打印本頁]

作者: karmenv3    時間: 11-8-2017 13:57     標題: 唔怪知得要改名

當年,幪面超人的對手,即撒旦幫,最初是叫震旦幫的,後來有觀眾投訴影射中國,才改名撒旦幫,當年小弟唔係好明,依家查翻,原来支那是印度語,同震旦同音,唔怪得要改啦
作者: 聰洛多薩比    時間: 20-6-2018 12:05

引用:
原帖由 karmenv3 於 11-8-2017 13:57 發表 當年,幪面超人的對手,即撒旦幫,最初是叫震旦幫的,後來有觀眾投訴影射中國,才改名撒旦幫,當年小弟唔係好明,依家查翻,原来支那是印度語,同震旦同音,唔怪得要改啦
但係而家震旦又令人諗起另類物品喎...

歡迎光臨 經典日本特撮●動畫●卡通回憶 (http://oldcake.net/) Powered by Discuz! 6.0.0